GDPR-Policy

Vem är personuppgiftsansvarig?

Swesum AB är personuppgiftsansvarig för alla dina personuppgifter som behandlas inom ramen för vår finans– och inkassoverksamhet.

Vilka uppgifter samlar vi in och behandlar?

Vi behandlar de personuppgifter som du måste lämna till oss i egenskap av representant för företaget (ställföreträdare, bolagsman, borgensman) och för att vi ska kunna kontakta dig vid behov. Uppgifter som namn, adress, e-postadress, mobilnummer sparas i förekommande fall. Därutöver behandlar vi även ditt personnummer i de fall ditt organisationsnummer är ditt personnummer, d.v.s. om du driver enskild firma. Om du angivit personuppgifter till en annan person än dig själv när du har handlat på kredit eller i annan kontakt med oss så ansvarar du för att den personen tar del av dessa villkor och informationen om hur vi behandlar personuppgifter.

Vad är ändamålen med personuppgiftsbehandlingen?

Vi kommer att behandla dina personuppgifter som representant för företaget för följande ändamål:

1. För att kunna säkra en betalning av en fordran.

2. För att i förekommande fall kunna adressera fakturor/avier.

3. För att kunna adressera erbjudanden och förslag till uppgörelse av obetald skuld.

4. För att besvara frågor och göra uppföljningar efter kontakt med oss i betalningsärenden.

Vad är den rättsliga grunden för personuppgiftsbehandlingen?

Representanter för företag

Den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter som representant för företaget är att behandlingen är nödvändig för ändamål som rör våra berättigade intressen. Detta innebär att vi anser att våra intressen att behandla kontaktuppgifter till en representant hos våra företagskunder för de ändamål som listas ovan överväger det integritetsintrång som du som företagsrepresentant utsätts för med anledning av behandlingen. Denna bedömning görs särskilt med anledning av (i) att vi inte kan fullgöra våra skyldigheter enligt dessa villkor om inga kontaktuppgifter till en representant lämnas, och (ii) att så få personuppgifter som möjligt om kontaktpersonen behandlas och endast för att fullgöra avtalet mellan Swesum AB och företagskunden.

Enskilda firmor/fysiska personer

För dig som driver enskild firma eller som är privatperson är den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter vad gäller punkterna 1-4 under ändamålen med personuppgiftsbehandlingen ovan att vi ska kunna fullgöra vårt uppdrag gällande betalning av skuld som du eller din enskilda firma har gentemot oss, alternativt för att vi skall kunna fullgöra vårt uppdrag gentemot det företag mot vilken din firma har handlat på kredit. Detta innebär att vi anser att våra intressen att behandla dina personuppgifter för dessa ändamål som listas ovan överväger det integritetsintrång som du utsätts för med anledning av behandlingen. Denna bedömning har gjorts särskilt med beaktande av att vi anser att behandlingen kommer att ske ansvarsfullt och dokumenterat.

Anledningen till att den rättsliga grunden skiljer sig något mellan enskilda firmor och andra företagskunder är att en fysisk person är avtalspart avseende enskilda firmor medan en juridisk person är avtalspart avseende övriga företagsformer (där företagsrepresentanten endast representerar den juridiska personen).

Hur länge sparas dina personuppgifter?

Vi raderar dina personuppgifter när de inte längre är aktuella eller nödvändiga (t.ex. om alla skulder har betalats och all nödvändig rapportering därefter (t ex ränteuppgifter och bokslut) har skett eller om du begärt rättning eller radering av dina uppgifter och vi har kunnat konstatera att ett fel har begåtts. Om vi genom dig eller på annat sätt får information om att du inte längre driver din enskilda firma, arbetar på företaget eller av annan anledning inte längre ska representera företaget i Krav och Inkassoverksamhet kommer alla dina personuppgifter att raderas.

Delar vi dina personuppgifter med andra parter?

Vi delar dina personuppgifter med:

– Polisen vid utredning av brott (om det är ett lagkrav).

– Kronofogdemyndigheten, i förekommande fall.

– Kommunens socialkontor, i förekommande fall

– Tingsrätt, i förekommande fall

– IT-konsulter som vi från tid till annan anlitar för service och utveckling av våra system. (Vissa av dessa IT-konsulter är baserade utanför EU som enligt EU-kommissionen inte har en lagstadgad adekvat skyddsnivå för personuppgifter. För att skydda dina personuppgifter har vi därför ingått EU-kommissionens standardavtalsklausuler med sådana IT-konsulter).

I de fall vi överför dina uppgifter till ett annat företag som behandlar dina personuppgifter på vårt uppdrag i egenskap av ett personuppgiftsbiträde har vi biträdesavtal på plats med strikta instruktioner om behandlingen av personuppgifter, konfidentialitet och säkerhet.

Vad har du för rättigheter?

Du har rätt att begära en kopia av samtliga personuppgifter som vi behandlar om dig.

Vad gäller enskild firma har du även rätt att få ut dina personuppgifter i syfte att överföra dina uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig (s.k. dataportabilitet). Du har även rätt att begära rättelse eller radering av personuppgifter samt begära begränsning av den personuppgiftsbehandling som rör dig. Om behandlingen av dina personuppgifter som du vill begränsa eller radera är nödvändig för att uppfylla våra åtagande kan emellertid begränsning eller radering förvägras eller fördröjas.

Observera att huvuddelen av all kommunikation från Inkassoverksamheten sker via post men e-mail eller SMS kan ske enligt överenskommelse och enligt ditt samtycke. Vill du ändra kommunikationsvägar, se dina uppgifter, skuldsaldo eller föreslå en avbetalningsplan kan du göra det genom att logga in med BankID eller genom att kontakta Swesum ABs kundservice. Om du tycker att vi har behandlat dina personuppgifter på ett felaktigt sätt har du rätt att inge klagomål till Datainspektionen (under namnändring till Integritetsskyddsmyndigheten).

Du är välkommen att kontakta Swesum AB om du har några frågor gällande denna information.

Vill du också få finansiellt flyt?

Kontakta oss redan idag! Du kan ringa 090-16 06 80 eller mejla salj@swesum.se.